Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten igéje gyógyulás

2016.01.20

Isten Igéje gyógyulás

 
(Az    orvostudomány    szerint  gyógyíthatatlan  betegségek   esetén  javasolt elmondani,   naponta  legalább   háromszor,   de   erősödő   tünetek   esetén   többször. ) 
 
Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem   Krisztusban, eltörölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a   bűnnek, és az igazságnak élek. 
(Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.) 
 
Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek szerelme     kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.) 
 
Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én meghaltam a bűnnek, és élek Istennek.   Jézus sebeivel meggyógyultam, és teljessé lettem Őbenne. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21.) 
 
Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. (Ésa. 53,4.) Ezért nem adok helyet a   testemben sem a betegségnek, sem a  fájdalomnak. Isten elküldte az Ő Igéjét és meggyógyított engem. (Zsolt. 107,20.) 
 
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te betegségedből [sérülésedből] — azt mondja az   Úr.(Jer. 30,17.) 
 
Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.) 
 
Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és meggyógyítom. (Ezék. 34,16.) 
Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. (Zsolt. 147,3.) Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.) 
Feltámad nékem, aki félem az Úr nevét, az igazságnak napja, és gyógyulást kapok az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.) 
Atyám, Te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba. Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez. Az egész testemet   a Te Igéd járja át az éltető erejével, gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.) 
Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) 
Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.) 
 
Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon, és akkor boldogulok. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor és erős!  Ne félj és ne  rettegj, mert veled   lesz az Úr, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8. 2Móz. 15,26.) 
 
Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.) 
 
Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet. Isten szent élete folyik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17. Ján. 6,63.)
 
Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igéje áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és egészségemet. (Márk 11,23.)  Az 1Pét. 2,24 igéjében lévő élet valóság a testem  számára, újraépít és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik bennem, és az Ő élete átjárja szellememet, lelkemet és testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.) 
 
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti  az én halandó testemet is az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.) A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei  Atyám, Te az Igéd által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes  szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiirtatik a testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igéje beoltatott a testem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.) 
Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és ható, minden erővel teljes, megerősít, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom  Isten Igéjét, amely  élesebb  minden kétélű fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az izületeimbe. (Zsid. 4,12.) 
 

A mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek. Övé a dicsőség mindörökké!  

forrás:http://mennyeihir.hu/imadsag/Isten_Igeje_orvossaga_ereje_a_betegsegek_felett.pdf

 

AZ ÉLETED LEGFONTOSABB KÉRDÉSE


Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után?

Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik.

Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után?

Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol.

Vajon mi dönti el, hová jutunk?

Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bűnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz.

Nincs olyan bűn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben. Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk? Jézus egyetlen feltételt említ: Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésről, hiszen megkérdezte: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján. 3,4.)

Jézus így válaszolt: Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. (Ján. 3,6.)
A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled. Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3,16.)

Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess.
Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam-— mondja Jézus. (Ján. 14,6.) Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. Az üdvösségedhez—újjászületésedhez—nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következő imádságot. A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan.

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9.)

Az újjászületés imája: (Mondd el, hangosan!)

Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra,
szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10.)
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek
a hitemről:
Jézus az én Uram!
Jézus az én Megváltóm!
Jézus az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva!
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet!

Ámen !

forrás: emailben érkezett

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.